ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Čl. 1

 • Společnost WIP Reklama spol. s. r. o., IČO 00511099, se sídlem Školní 2235/3, 370 10 České Budějovice (dále jen Společnost) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) provedla revizi vlastních postupů nakládání s osobními údaji během výkonu své podnikatelské činnosti a jako výsledek jejich sumarizace tímto deklaruje základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.
 • Společnost zajišťuje dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů jejími zaměstnanci, spolupracovníky, členy orgánů a v případě dodavatelů – externích zpracovatelů osobních údajů má smluvně zajištěny záruky odpovídající ochrany dle čl. 28 GDPR.

Čl. 2

 • Společnost zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje Společnost pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.
 • K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro Společnost. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost, tato povinnost je smluvně garantována.

Čl. 3

 • Společnost v souladu s právními předpisy a obvyklými standardními obchodními zvyklostmi garantuje příslušné zabezpečené zpracování osobních údajů a přijímá opatření k zabezpečení osobních údajů, a to zejména:
 1. zajištění přítomnosti osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 v prostorách, kde jsou zpracovávány osobní údaje, po dobu, kdy jsou tyto prostory přístupné jiným osobám, popřípadě uzamykání záznamů a nosičů s osobními údaji, pokud osoba uvedená v čl. 2 odst. 2 není v této době přítomna,
 2. uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje,
 3. ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením,
 4. ochrana výpočetní techniky antivirovými programy; to platí také pro přenosná zařízení, pokud jsou pro ně takové programy běžně dostupné,
 5. další vhodná opatření pro ochranu přenosné výpočetní techniky nebo přenosných úložišť dat (například neustálý dohled, zamčený přepravní obal, folie na displeji, zaheslování dat, osobní manipulace s úložištěm při kopírování dat do jiného přístroje),
 6. zaheslování souborů s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými nebo citlivými osobními údaji v případě elektronického odesílání souboru nebo jeho uložení na sdílené úložiště a v případě nutnosti předání těchto souborů sdělení hesla jiným komunikačním kanálem, než byly odeslány (telefon, sms).
 • Společnost dbá na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících archivnictví, dodržuje zákonné lhůty pro ukládání dokumentů a archivaci, a dále včas a řádně provádí skartační řízení.

Čl. 4

 • Společnost naplňuje veškerá práva subjektů údajů. Vyřizování všech žádostí subjektů údajů je v souladu s právními předpisy.
 • Společnost dále zejména:
 1. vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR,
 2. zajišťuje informování subjektů údajů podle čl. 12 až 14 GDPR.
 3. naplňuje další práva subjektů údajů podle čl. 15 až 22 GDPR,
 4. provádí ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a 34 GDPR.
 • Návrhy záznamů, informací, vyřízení žádostí/stížností a ohlášení a oznámení podle odstavce 2 jsou uloženy u Společnosti.
 • Subjekty údajů mohou svoje žádosti/stížnosti pro uplatnění práv popsaných v odstavci 2 uplatnit u Společnosti, zejména zasláním prostřednictvím emailové adresy Společnosti či písemně na sídlo Společnosti.

Čl. 5

 • Společnost provedla analýzu rizik zpracování osobních údajů a přijala přiměřená technická a organizační opatření pro zabezpečení zpracování, jak jsou popsána výše. Analýza rizik obsahovala následující závěr: zpracování osobních údajů nepředstavuje vysoká rizika pro práva a svobody dotčených subjektů údajů, a tedy není nutné vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů („DPIA“).
 • Společnost provedla posouzení zpracování osobních údajů z pohledu čl. 37 GDPR. Společnost nenaplňuje podmínky pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“) v souladu s recitálem 91 GDPR a nemá povinnost DPO jmenovat. DPO proto nebyl jmenován.
 • Společnost kromě záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR vede evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů, pokud pro zpracování osobních údajů neexistuje jiný právní titul a evidenci případů porušení zabezpečení osobních údajů.
 • Společnost pravidelně, nejméně jednou ročně, vyhodnocuje plnění pravidel ochrany osobních údajů, vč. technických a organizačních opatření a přijímá opatření k nápravě, příp. dle potřeby aktualizuje interní dokumentaci související s ochranou osobních údajů.

Za WIP Reklama spol. s. r. o.                                            Bc. Jana Holečková, jednatelka

(Visited 5 times, 1 visits today)